Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bilezik

Fred

Bilezik Bilezikleriň we baglaryň dürli görnüşleri bar: dizaýnerler, altyn, plastmassa, arzan we gymmat… ýöne owadan, hemmesi hemişe ýönekeý we diňe bilezikdir. Fred başga bir zat. Simplönekeýligi bilen bu çeňňekler köne döwürleriň asyllylygyny janlandyrýar, ýöne olar häzirki zaman. Olary ýalaňaç ellerde, ýüpek bluzkada ýa-da gara switerde geýip bolýar we geýen adama elmydama synp täsirini ýetirer. Bu bilezikler jübüt bolup gelýändigi üçin özboluşlydyr. Olary geýmegi oňaýsyz edýän gaty ýeňil. Olary geýip, biri-birine üns berer!

Taslamanyň ady : Fred, Dizaýnerleriň ady : Diana Sokolic, Müşderiniň ady : .

Fred Bilezik

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.