Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Lampa

Hitotaba

Lampa Grafiki dizaýnda fon bolan Şinn Asano tarapyndan döredilen Sen, 2D hatary 3D görnüşe öwürýän polat mebelleriň 6 bölegi. “Hitotaba çyrasy” ýaly her bir eser, adaty ýapon senetleri we nagyşlary ýaly özboluşly çeşmelerden ylham alyp, dürli programmalarda görnüşini we işleýşini aňlatmak üçin artykmaçlygy azaldýan çyzyklar bilen döredildi. Hitotaba çyrasy, hasyl ýygnalandan soň guratmak üçin bir topar tüwi sypalyny aşak asýan Japaneseaponiýanyň oba ýerleriniň ajaýyp görnüşinden ylham alýar.

Taslamanyň ady : Hitotaba, Dizaýnerleriň ady : Shinn Asano, Müşderiniň ady : Shinn Asano Design Co., Ltd..

Hitotaba Lampa

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.