Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sagat

Quantum

Sagat Başga bir görnüş, sport awtoulaglary we tizlikli gaýyklar hakda pikirleri döredýän bir görnüş isledim. Elmydama ýiti çyzyklaryň we burçlaryň görnüşini gowy görýärdim we bu meniň dizaýnymda görkezildi. Çagyryş tomaşaçylara 3D tejribesini hödürleýär we aýlawyň içinde sagadyň islendik burçundan görünýän birnäçe "derejesi" bar. Geýim goşmaçasyny göni sagada berkitmek üçin düzdüm, esasy maksady geýýän adamy toplumlaýyn we üç ölçegli tejribe bilen üpjün etmek.

Taslamanyň ady : Quantum, Dizaýnerleriň ady : Elbert Han, Müşderiniň ady : Han Designs.

Quantum Sagat

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.