Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Otagly Oturgyç

Cat's Cradle

Otagly Oturgyç Sanlar ýa-da süýümler, häzirki dizaýn prosesi dilemma. Biziň hemmämiz täze başlaýarys, ýöne käbirlerimiz bu ugurda işlemeli bolýarys. Başlangyç dizaýnerler bar bolan ähli usullary synlaýarlar we käbirlerini öwrenýärler. Wagt (~ 10,000 sagat) bilen oýnumyzy ýokarlandyrýan / meşhurlaşdyrýan / şahsylaşdyrýan / tygşytlaýan desga (-ies) alýarys. Şeýlelik bilen, dizaýnyň iň esasy gurluşyk blokynyň san, aňsatlyk bilen dolandyrylýan teklibini öňe sürýän metbugat bilen häzirki haýranlygy meni haýran galdyrdy. San, ömri döredýän birlik däl, diňe süýümden has kiçi umumy denominasiýa tegelek. Dizaýn iň bolmanda şkaflar, bölekler we süýümdir.

Taslamanyň ady : Cat's Cradle, Dizaýnerleriň ady : Stoel Burrowes, Müşderiniň ady : Stoel Burrowes Design.

Cat's Cradle Otagly Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.