Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

WIRE

Oturgyç CNC togalanmak usulyny ulanyp, WIRE iki bölek alýumin turbadan emele gelýär. Funksional oturgyç bolsa-da, tekiz ýerde asylan simlere meňzeýär. Oturýan ýer turbalarda gizlenendir. Oturgyç gaty oňat deňagramlylyk bilen özboluşly gurluşa eýe. Az material bahasy we kaşaň görnüşi bilen çydamly, durnukly we dowamly eser. WIR aňsatlyk bilen öndürilýär. Şeýle hem, ýeňil agram we pos çydamly materiallar ony açyk we içerde ulanmak üçin oňat edýär.

Taslamanyň ady : WIRE, Dizaýnerleriň ady : Hong Zhu, Müşderiniň ady : .

WIRE Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.