Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Elektrik Wilkalaryny Çykarmak Üçin Basmak

The GAN Switch

Elektrik Wilkalaryny Çykarmak Üçin Basmak Adatça kimdir biri elektrik wilkasyny çykarmak islese, elektrik toguny öçürip, ep-esli energiýa bilen çykarmaly bolar. Bu düşünjeli, ýöne görünýän pikir diňe bir barmagy ähli işleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. ON / OFF kommutator, wilkany çykarmak üçin düwme hökmünde, wilkanyň elektrik üpjünçiligine birikdirilendigini ýa-da ýokdugyny aýtmaga kömek edýär.

Taslamanyň ady : The GAN Switch, Dizaýnerleriň ady : Tay Meng Kiat Nicholas, Müşderiniň ady : .

The GAN Switch Elektrik Wilkalaryny Çykarmak Üçin Basmak

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.