Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ofis Binasy

Jansen Campus

Ofis Binasy Bina, senagat meýdany bilen köne şäheri baglanyşdyrýan we üçburçluk görnüşlerini Oberrietiň adaty üçeklerinden alýan asmana ajaýyp täze goşundy. Taslama innowasiýa tehnologiýalaryny birleşdirýär, täze maglumatlary we materiallary öz içine alýar we berk Şweýsariýanyň “Minergie” durnukly gurluşyk standartlaryna laýyk gelýär. Fasad daş-töweregindäki agaç binalaryň heňleriniň dykyzlygyny ýokarlandyrýan garaňky öňünden patentlenen Rheinzink mesh bilen örtülendir. Custöriteleşdirilen iş ýerleri açyk meýilnama we binanyň geometriýasy Rheintal-a görünýär.

Taslamanyň ady : Jansen Campus, Dizaýnerleriň ady : Davide Macullo Architects, Müşderiniň ady : .

Jansen Campus Ofis Binasy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.