Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gapdal Stol

Chandelier table

Gapdal Stol Bezeg gapdal stoly. Bu näzik stol, Kleýr de Lune Çandelier üçin ajaýyp ýoldaş we goşmaça hyzmatdaş. Şeýlelik bilen onuň ady "Çadyr stoly". Onuň "diýen ýaly" hili, krujka meňzeýän näzik nagyşlar bilen nygtalýar. ACCENT tarapyndan öndürilen önümleriň köpüsinde bolşy ýaly, tekiz gap bilen iberilýär, şonuň üçin ahyrky sarp ediji tarapyndan käbir gurnama talap edilýär, dizaýn dizaýny hökmünde CO2-iň azalmagyny ýada salýar. Islendik ýatylýan otaga ýa-da ýaşaýyş otagyna owadan we peýdaly goşundy.

Taslamanyň ady : Chandelier table, Dizaýnerleriň ady : Claire Requa, Müşderiniň ady : Accent Aps.

Chandelier table Gapdal Stol

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.