Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Köpugurly Perde Diwar Ulgamy

GLASSWAVE

Köpugurly Perde Diwar Ulgamy “GLASSWAVE” köpugurly perde diwar ulgamy köpçülikleýin önümçilik üçin aýna diwarlary dizaýn etmekde has çeýeligi açýar. Perde diwarlaryndaky bu täze düşünje, gönüburçly profillere däl-de, silindr görnüşli dik mullion ýörelgesine esaslanýar. Bu kesgitli innowasiýa çemeleşmesi, köp ugurly baglanyşyklary bolan gurluşlaryň döredilip bilinjekdigini, aýna diwar ýygnamakda mümkin bolan geometrik kombinasiýalaryň on esse köpelmegini aňladýar. GLASSWAVE üç gatly ýa-da ondanam az tapawutly binalaryň bazary üçin niýetlenen pes gatly ulgamdyr (ajaýyp zallar, sergi otaglary, atriumlar we ş.m.)

Taslamanyň ady : GLASSWAVE, Dizaýnerleriň ady : Charles Godbout and Luc Plante, Müşderiniň ady : .

GLASSWAVE Köpugurly Perde Diwar Ulgamy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.