Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Üç Bölümli Penjire Geýim Toplumy

Ribbons, Strips and Diamonds

Üç Bölümli Penjire Geýim Toplumy Doly örtülen perdeleriň (izolýasiýa, gün goragy, eho nemlendiriji, ýylylyk, ýigrenji görnüşiň maskasy) we kör (ýagtylygyň süzülmesi) amaly artykmaçlyklaryny hödürlemek bilen bir hatarda bu toplum aýratyn özboluşly, estetiki we ajaýyp we dürli reňkli kombinasiýa. matalar (nohut / açyk / metal goýy ýaşyl, deňiz gök, ak, sary), dokumalar (atlas lentalary, zygyr matalar, tor), şekiller (kiçi / uly göwher) we üstler (tekiz mata panellerine garşy turbalar) ajaýyp täsir edýär.

Taslamanyň ady : Ribbons, Strips and Diamonds, Dizaýnerleriň ady : Lesley Bloomfield Faedi, Müşderiniň ady : Auto-entreprise : Mme Bloomfield Faedi Lesley.

Ribbons, Strips and Diamonds Üç Bölümli Penjire Geýim Toplumy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.