Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Yşyklandyryş

Claire de Lune Chandelier

Yşyklandyryş Bezeg, yşyklandyryş, gaýtadan ulanylýan daşaýjy halta gaplanan tekiz paket satyldy. Geçen döwri görkezýän ajaýyp, kaşaň, medeniýetli önümiň elýeterli görnüşini hödürledim - häzirki zaman materialda ýerine ýetirilen barok / rokoko. Bu tema wagtlaýyn. Şol bir wagtyň özünde, Kleýr de Lune Çandelier özüne göwni ýetmezçilik edýär. (Gurnama görkezmeleri kagyz ýüzünde, şeýle hem CD-Beta bilen berilýär). Ony tekiz gaplamak pikiri, CO2 zyňyndylaryny azaltmakda öz goşandymy ýerine ýetirmek, ahyrky müşderini daşky gurşawymyza täsir etmekde aňly bir prosese çekmekdi.

Taslamanyň ady : Claire de Lune Chandelier, Dizaýnerleriň ady : Claire Requa, Müşderiniň ady : Brand: Claire de Lune Chandelier.

Claire de Lune Chandelier Yşyklandyryş

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.