Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gozgalmaýan Emläk Gullugy

The Ribbon

Gozgalmaýan Emläk Gullugy Açyk giňişlikdäki, “Lentanyň tansy” ýaly umumy meýdany ak, mebel ýerleşdirmek düşünjesini ulanyň, giňişlik bilen baglanyşyk guruň, iň aýratyn zat diwar bilen kabinetiň arasyndaky gatnaşyk, birleşmek potolok we ýer bilen stol, tertipsiz geometriýa bilen bilkastlaýyn bölüň, diňe şöhläniň aşa köp kemçiliklerini ýapman, eýsem ýagtylygyň şöhlelenmesi arkaly lentanyň egri görnüşli abstrakt ideýasyny görkezip, häzirki zaman düşünjesini görkezýär.

Taslamanyň ady : The Ribbon, Dizaýnerleriň ady : Kris Lin, Müşderiniň ady : JIANG SU ZHI HAO Real Estate Development Company Limited.

The Ribbon Gozgalmaýan Emläk Gullugy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.