Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Jaý

Geometry Space

Jaý Bu taslama, Şanhaýyň etegindäki [SAC Beigan Hill International Arts Centre] ýerleşýän villa taslamasy, jemgyýetde köp sanly medeni çäräni hödürleýän sungat merkezi bar, villa ofis ýa-da studiýa ýa-da öý bolup biler, jemgyýetçilik gözleg merkezinde uly köl bar. , bu model göni kölüň boýunda. Binanyň aýratyn aýratynlyklary, ýapyk giňişlige dizaýnda iň uly üýtgeşikligi we döredijiligi berýän, şeýle hem giňişligiň erkinligi we üýtgemegi sebäpli içerki gurluş, dizaýn usuly has üýtgeýär, giňelip bilýän geometriýa, sütünsiz ýapyk giňişlikdir. [Sungat merkezi] tarapyndan döredilen döredijilik pikirlerine laýyklykda içerki giňişlik döredýär. Bölünen derejeli gurluş görnüşi we esasy basgançaklar içki giňişligiň ortasynda, çep we sag taraplar ikä bölünen basgançaklar, şonuň üçin giňişligi birleşdirýän jemi bäş dürli basgançakly meýdança.

Taslamanyň ady : Geometry Space, Dizaýnerleriň ady : Kris Lin, Müşderiniň ady : Shanghai SHENG QING Real Estate Development Company Limited.

Geometry Space Jaý

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.