Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

Two in One

Oturgyç Plastmassa we fanerden (agaçdan) şaý-sepleriň utgaşmasy gaty perspektiwaly diýip pikir edýärin. Bu oturgyjyň ideýasynyň we gurluşynyň esasy ark atydyr. Arka aty islendik reňkde bolup biler, ýöne iki jübüt polat çybyklar bilen berkidilmelidir, sebäbi öň aýaklaryň otrisatel ýapgytlygy goşmaça pursat döredýär we şonuň üçin olara goşmaça ýük bolýar. Oturgyjyň arka bölegi kontrplakdan ýasalyp, san bilen dolandyrylýan enjamda dowam edip biler. Yzky we öň bölekleri aýratyn öndürilip, soňra ýelimlenip (gysgyçlarda) ýa-da ýygnalyp bilner

Taslamanyň ady : Two in One, Dizaýnerleriň ady : Viktor Kovtun, Müşderiniň ady : Xo-Xo-L design.

Two in One Oturgyç

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.