Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Syýahatçylaryň Ünsüni Özüne Çekmek

In love with the wind

Syýahatçylaryň Ünsüni Özüne Çekmek Gala ýele aşyk bolan Strandza dagynyň merkezinde ýerleşýän Rawadinowo obasynyň golaýynda 10 gektar meýdanda ýerleşýän 20-nji asyr rezidensiýasydyr. Dünýä belli kolleksiýalara, ajaýyp binagärlige we ylham berýän maşgala hekaýalaryna baryp görüň. Ajaýyp baglaryň arasynda dynç alyň, tokaý ýerlerinden we köl kenaryndaky gezelençlerden lezzet alyň we ertekileriň ruhuny duýuň.

Syýahatçylyk Merkezi

The Castle

Syýahatçylyk Merkezi Gala ýigrimi ýyl mundan ozal, 1996-njy ýylda, ertekilerdäki ýaly, öz gala gurmak arzuwyndan başlap, hususy taslama. Dizaýner, binagär, konstruktor we peýza .yň dizaýneri. Taslamanyň esasy pikiri, syýahatçylyk merkezi ýaly maşgala dynç alşy üçin ýer döretmekdir.

Bilim Önümi Bilimiň

Shine and Find

Bilim Önümi Bilimiň Bu önümiň iň möhüm artykmaçlygy, öwrenmegiň aňsatlygy we ýadyňy gowulaşdyrmakdyr. “Shine and Find” -da her bir ýyldyz diýen ýaly ýasalýar we bu kynçylyk birnäçe gezek amala aşyrylýar. Inadyňyzda çydamly şekil döredýär. Bu görnüşde öwrenmek, amaly we öwrenmek we gaýtalamak içgysgynç däl we has çydamly oryady we hezil edýär. Örän duýgur, özara täsirleşýän, ýönekeý, arassa, minimal we döwrebap.

Myhmanhana

Yu Zuo

Myhmanhana Bu myhmanhana Taý dagynyň düýbünde, Dai ybadathanasynyň diwarlarynyň içinde ýerleşýär. Dizaýnerleriň maksady, myhmanlara rahat we amatly ýaşaýyş jaýy bermek we şol bir wagtyň özünde myhmanlara bu şäheriň täsin taryhyny we medeniýetini başdan geçirmäge mümkinçilik bermek üçin myhmanhananyň dizaýnyny üýtgetmekdi. Simpleönekeý materiallary, ýeňil äheňleri, ýumşak yşyklandyryşy we seresaplylyk bilen saýlanan çeper eserleri ulanmak bilen, giňişlik taryhyň we häzirki döwrüň manysyny görkezýär.

Forklift Operatory Üçin Simulýator

Forklift simulator

Forklift Operatory Üçin Simulýator “Sheremetyevo-Cargo” -dan forklift operatory üçin simulýator, forklift sürüjilerini taýýarlamak we kärleri barlamak üçin ýörite enjam. Dolandyryş ulgamy, oturýan ýeri we bukulýan panoramik ekrany bolan bir kabinany görkezýär. Simulýatoryň esasy materialy metaldyr; integral poliuretan köpüginden ýasalan plastik elementler we ergonomiki örtükler hem bar.

Sergi

City Details

Sergi Gorag elementleri üçin dizaýn çözgütleriniň sergisi 2019-njy ýylyň 3-nji oktýabryndan 5-nji oktýabry aralygynda Moskwada geçirildi. 15 000 inedördül metr meýdanda çylşyrymly elementler, sport we oýun meýdançalary, yşyklandyryş çözgütleri we amatly şäher sungat desgalary barada ösen düşünjeler görkezildi. Sergi meýdançasyny guramak üçin täzeçillik çözgüdi ulanyldy, hatda hatar hatar sergi stendleriniň ýerine şäheriň işleýän miniatýura modeli guruldy: şäher meýdançasy, köçeler, köpçülik bagy.