Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Göçme Ultramelewşe Kemçilik Detektory

Prisma

Göçme Ultramelewşe Kemçilik Detektory “Prisma” iň ekstremal şertlerde invaziv däl material synagy üçin niýetlenendir. Öňdebaryjy real wagt şekillendiriş we 3D skaneri öz içine alýan, kemçilikleri düşündirmegi has aňsatlaşdyrýan, sahypadaky tehniki wagtyny azaldýan ilkinji detektor. “Prisma” diýen ýaly bozulmaz gurşaw we özboluşly birnäçe gözleg rejimi bilen, nebit turbalaryndan başlap, howa giňişligine çenli ähli synag programmalaryny öz içine alyp biler. Integral maglumatlary ýazga alýan we awtomatiki PDF hasabatyny döredýän ilkinji detektor. Simsiz we Ethernet birikmesi enjamy aňsatlaşdyrmaga ýa-da diagnoz goýmaga mümkinçilik berýär.

Laboratoriýa Suw Arassalaýyş Ulgamy

Purelab Chorus

Laboratoriýa Suw Arassalaýyş Ulgamy “Purelab Hor” aýratyn laboratoriýa zerurlyklaryna we giňişligine laýyk gelýän ilkinji modully suw arassalaýyş ulgamydyr. Giňeldilip bilinýän, çeýe, ýöriteleşdirilen çözgüt bilen arassalanan suwuň ähli derejelerini berýär. Modul elementleri laboratoriýanyň hemme ýerinde paýlanyp ýa-da ulgamyň aýak yzyny azaldyp, özboluşly diň görnüşinde biri-birine birikdirilip bilner. Haptiki dolandyryşlar ýokary gözegçilik edip bolýan paýlanyş tizligini hödürleýär, şol bir wagtyň özünde bir halta ýagtylyk Horuň ýagdaýyny görkezýär. Täze tehnologiýa, Hora daşky gurşawa täsirini we işleýiş çykdajylaryny azaldyp, iň ösen ulgamy döredýär.

Kredit Kartoçkasyna Wepalylyk Programmasy

Education Currency

Kredit Kartoçkasyna Wepalylyk Programmasy Bu, emitent bank bilen hyzmatdaş bilim edarasynyň arasynda hemaýatkärlik edilýän, marka kartoçkasyna wepalylyk programmasy bolup, has uly bölümlere toplanan okuw sagady görnüşinde baýrak berýär, kartoçkanyň kartoçkasy bilen sarp eden karzy sagadynyň hukugy, toplanan kredit sagadynyň hukugy bu hyzmatdaş okuw jaýynda bilim kursuny alanda satyn alynýar. Berlen karz sagat hukuklarynyň öwezine bank bu edara bilen alyş-çalyş töleglerini paýlaşmak şertnamasyny baglaşar. Taslamanyň maksady, bilim maksatlaryna we bilim pudagyna ýetmek üçin adamlara maddy taýdan goldaw bermekdir.

Söwda Ýarmarkasy Üçin Giriş Meýdançasy

Salon de TE

Söwda Ýarmarkasy Üçin Giriş Meýdançasy Salon de TE-de 145 halkara sagat markasyny öwrenmezden ozal, 1900m2 giriş kosmos dizaýny talap edilýärdi. Myhmanlaryň kaşaň durmuş ýörelgesi we romantika baradaky hyýalyny çekmek üçin esasy düşünje hökmünde “Deluxe otly syýahaty” döredildi. Dramatizasiýa döretmek üçin kabul ediş oturylyşygy, içerki zalyň agşam otly platformasynyň sahnasy bilen hekaýa wizuallaryny çykarýan durmuş ölçegli otly wagon penjireleri bilen gündiz stansiýa mowzugyna öwrüldi. Ahyrynda, dürli markaly vitrinlere sahna bolan köp funksiýaly meýdança açylýar.

Syýahatçylaryň Ünsüni Özüne Çekmek

In love with the wind

Syýahatçylaryň Ünsüni Özüne Çekmek Gala ýele aşyk bolan Strandza dagynyň merkezinde ýerleşýän Rawadinowo obasynyň golaýynda 10 gektar meýdanda ýerleşýän 20-nji asyr rezidensiýasydyr. Dünýä belli kolleksiýalara, ajaýyp binagärlige we ylham berýän maşgala hekaýalaryna baryp görüň. Ajaýyp baglaryň arasynda dynç alyň, tokaý ýerlerinden we köl kenaryndaky gezelençlerden lezzet alyň we ertekileriň ruhuny duýuň.

Syýahatçylyk Merkezi

The Castle

Syýahatçylyk Merkezi Gala ýigrimi ýyl mundan ozal, 1996-njy ýylda, ertekilerdäki ýaly, öz gala gurmak arzuwyndan başlap, hususy taslama. Dizaýner, binagär, konstruktor we peýza .yň dizaýneri. Taslamanyň esasy pikiri, syýahatçylyk merkezi ýaly maşgala dynç alşy üçin ýer döretmekdir.