Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Satuw Bölümi

Chongqing Mountain and City Sales Office

Satuw Bölümi “Dag”, Çongçiniň geografiki fonundan ylham alýan bu satuw ofisiniň esasy temasy. Onerdäki çal mermer nagşy üçburç görnüşde emele gelýär; “dag” düşünjesini görkezmek üçin aýratynlyk diwarlarynda we tertipsiz şekilli kabul ediş hasaplaýjylarynda köp geň we ýiti burçlar we burçlar bar. Mundan başga-da, pollary birleşdirýän basgançaklar gowagyň üstünden geçmek üçin niýetlenendir. Şol bir wagtyň özünde, ähli täsirleri ýumşatmak üçin jülgedäki ýagyş sahnasyna öýkünip, tebigy duýgyny görkezip, potolokdan yşyklandyryjylar asylýar.

Dynç Alyş Öýi Üçin Grafika Grafikanyň

SAKÀ

Dynç Alyş Öýi Üçin Grafika Grafikanyň PRIM PRIM studiýasy SAKÀ myhman öýi üçin wizual şahsyýet döretdi: ady we logotip dizaýny, her otag üçin grafika (nyşan dizaýny, diwar kagyzynyň nagyşlary, diwar suratlarynyň dizaýny, ýassyk ýassygy we ş.m.), web sahypasynyň dizaýny, otkrytkalar, nyşanlar, at kartalary we çakylyklar SAKÀ myhman öýündäki her bir otag Druskininkai (bu jaýyň Litwanyň kurort şäheri) we onuň daş-töweregi bilen baglanyşykly başga bir rowaýaty hödürleýär. Her otagyň rowaýatdan açar söz hökmünde öz nyşany bar. Bu nyşanlar içerki grafikada we wizual şahsyýetini emele getirýän beýleki zatlarda ýüze çykýar.

Haly

Folded Tones

Haly Halylar aslynda tekiz, maksat bu ýönekeý hakykata garşy çykmakdy. Üç ölçegli illýuziýa diňe üç reňk bilen gazanylýar. Halylaryň dürlüligi we çuňlugy, belli bir giňişlige eýe bolup bilýän, çeýe ulanmaga mümkinçilik berýän uly reňk palitrasyna däl-de, zolaklaryň giňligine we dykyzlygyna baglydyr. Aboveokardan ýa-da uzakdan haly eplenen liste meňzeýär. Şeýle-de bolsa, oturanyňyzda ýa-da onuň üstünde ýatanyňyzda, buklaryň illuziýasy duýulmazlygy mümkin. Bu ýakyn abstrakt nagyş hökmünde lezzet alyp boljak ýönekeý gaýtalanýan setirleriň ulanylmagyna getirýär.

Geýim

Nyx's Arc

Geýim Lightagtylyk penjireleriň üsti bilen inçe derejä gireninde, syrly we sessiz aň, Nyx ýaly syrly we sessiz, laminirlenen matalary ulanmak we estetiki yşyklandyryş, ýagtylyk döreder. gözelligiň şeýle düşündirilmegini haýran galdyrmak.

Monjuk

Extravaganza

Monjuk XVI we XVII asyryň köp owadan suratlarynda görüp boljak gadymy boýn bezegleri bilen ylhamlanan ajaýyp kolýer. Döwrebap we döwrebap dizaýn bilen häsiýetlendirilip, ony döwrebap we döwrebap etmäge synanyşýan adaty ruff stilini ýönekeýleşdirýär. Gara ýa-da ak reňkleri ulanyp, geýenlere nepislik berýän çylşyrymly täsir, häzirki zaman we arassa dizaýn bilen köp sanly kombinasiýalary üpjün edýär. Bir bölek monjuk, çeýe we ýeňil. Gymmat däl material, ýöne ýokary moda täsirli dizaýn bilen bu kolleýeri diňe bir gymmat bahaly daş däl, eýsem täze beden bezegi edýär.

Dizaýn Wakalarynyň Programmasy

Russian Design Pavilion

Dizaýn Wakalarynyň Programmasy sergiler, dizaýn bäsleşikleri, ussahanalar, rus dizaýnçylaryny we markalaryny daşary ýurtlara çykarmagy maksat edinýän bilim dizaýn maslahat beriş we neşir taslamalary. Biziň alyp barýan işlerimiz rus dilinde gürleýän dizaýnerleri halkara taslamalary arkaly bilimlerini we başarnyklaryny kämilleşdirmäge höweslendirýär we dizaýn jemgyýetindäki roluna, önümlerini nädip mahabatlandyrmaly we bäsdeşlige öwürmäge we hakyky täzelikleri döretmäge kömek edýär.