Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kranlar

Electra

Kranlar Aýry tutawajy bolmadyk elektra, nepisligi we akylly görnüşi sebäpli hemmeleri özüne çekýär, aşhanalar üçin özboluşly bolmagy aýgytly. Sanly çeňňek mikserini çekiň, ulanyjylara iki dürli akym funksiýasyny hödürlemek bilen aşhanalarda hereket erkinligini üpjün edýär. Elektranyň öň tarapynda, pürküji pyçak bilen gurlanda ýa-da dolandyryp boljak barmagyňyzyň ujy bilen eliňizde ähli funksiýalara girmäge mümkinçilik berýär.

Taslamanyň ady : Electra, Dizaýnerleriň ady : E.C.A. Design Team, Müşderiniň ady : E.C.A - Valfsel Armatür Sanayi A.ş..

Electra Kranlar

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.