Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Wizual Şahsyýet

Le Coffret - Chambres D'Hôtes

Wizual Şahsyýet Le Coffret, Valle d'Aostanyň jümmüşinde özüne çekiji dizaýn düşegi we ertirlik. Taslama hakyky stil babatynda göz öňünde tutulypdyr: şonuň üçin daş diwarlar, agaç şöhleler we gadymy mebel. Adamyň asmana göterilmegi pikirinden başlap, B & B-iň ýerleşýän dagyny görkezýän üçburçlugyň üstünde asmany alamatlandyrýan tegelek. Jülgäniň keltikleriniň gelip çykyşyny ýada salmak üçin häzirki zaman wersiýasynda täzeden seredilen “Onciale” şrifti, deňagramlylygy aňsatlaşdyrýar we gözüni özüne çekýän nyşany almak üçin güýçli we möhüm nyşany goldaýar.

Albom Örtügi Sungaty

Haezer

Albom Örtügi Sungaty Haezer berk bas sesi, epiki arakesmeler bilen gowy ýalpyldawuk täsirleri bilen tanalýar. Diňe göni öňe sürülýän tans sazy ýaly çykýan ses, ýöne has ýakyndan gözden geçirilende ýa-da diňläniňizde taýýar önümiň içinde birnäçe ýygylyk gatlaklaryny tapyp başlarsyňyz. Döredijilik düşünjesi we ýerine ýetirilmegi üçin kynçylyk Haezer diýlip atlandyrylýan ses tejribesini simulirlemekdi. Çeper eser stili adaty tans aýdym-saz stili däl, şeýlelik bilen Haezeri özüne mahsus reanr edýär.

Menýu Üçin Gapak

Magnetic menu

Menýu Üçin Gapak Magnit bilen baglanyşdyrylan birnäçe plastmassa açyk folga, dürli görnüşli çap edilen materiallar üçin ajaýyp örtük bolup hyzmat edýär. Ulanmak aňsat. Öndürmek we goldamak aňsat. Wagt, pul, çig mal tygşytlaýan uzak möhletli önüm. Ekologiýa taýdan arassa. Dürli maksatlar üçin aňsatlyk bilen uýgunlaşdyrylýar. Restoranlarda menýu üçin örtük hökmünde amatly ulanmak. Ofisiant size miwe kokteýlleri bilen diňe bir sahypa, dostuňyz üçin tortly diňe bir sahypa getirende, meselem, diňe siziň üçin ýasalan şahsy menýulara meňzeýär.

Dvd Gutusy

Paths of Light

Dvd Gutusy Zina Karamelonyň gysga animasiýa ýollaryny saklamagyň iň gowy usuly, DVD-de gabat gelýän owadan kassanyň bardygyny üpjün etmekdi. Gaplamak aslynda tokaýdan çykarylan we CD emele getirilen ýaly. Daşyndan, gapagyň gapdalynda ösýän kiçijik agaçlar ýaly dürli çyzyklar görünýär. Agaç daşky görnüşi hem oňa aşa tebigy görnüş bermäge kömek edýär. Lightagtylyk ýollary, 1990-njy ýyllarda köpler üçin CD-ler üçin gören ýagdaýlaryndan gaty täzelenme bolup, içindäki mazmuny düşündirmek üçin adatça kagyz paketli esasy plastmassadan ybaratdy. (JD Munro tarapyndan ýazylan tekst)

Web Sahypasynyň Dizaýny

Trionn Design

Web Sahypasynyň Dizaýny Ak kanwas gurmak üçin iň oňat fon bilen üpjün edýär. Şekerli süýji reňk kombinasiýasy tomaşaçyda özüne çekýän ajaýyp elementi üpjün edýär. Serif we sans serif şriftleriniň we agramynyň we reňkleriniň utgaşmasy tomaşaçylary has giňişleýin öwrenmäge höweslendirýän agyr garyşyk döredýär. “Responsive” bilen HTML5 Parallax animasiýa web sahypasy, öz işgärlerimiziň wektor nyşanlary dizaýny bar. ajaýyp Dizaýn, ajaýyp we ýylmanak animasiýalar bilen açyk reňkli ..

Piwo Reňkleri

Beertone

Piwo Reňkleri Beertone, aýna görnüşindäki janköýerde hödürlenýän dürli piwo reňklerine esaslanýan ilkinji piwo salgylanma gollanmasydyr. Ilkinji neşir üçin ýurtdan, gündogardan günbatara, demirgazykdan günorta aýlanyp, 202 dürli çişlik piwo-dan maglumat ýygnadyk. Tutuş proses ýerine ýetirmek üçin köp wagt we jikme-jik logistika gerekdi, ýöne bu iki hyjuwyň netijesi bizi buýsandyrýar we indiki neşirler meýilleşdirilýär. Şat!