Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Tipografi

Red Script Pro typeface

Tipografi Red Script Pro, täze aragatnaşyk tehnologiýalary we alternatiw aragatnaşyk görnüşleri üçin bizi erkin harp görnüşleri bilen sazlaşykly baglanyşdyrýan özboluşly şriftdir. “IPad” bilen ylhamlanan we Çotgalarda dizaýn edilen, özboluşly ýazuw stilinde beýan edilýär. Iňlis, grek we kiril elipbiýini öz içine alýar we 70-den gowrak dili goldaýar.

Şekillendiriş Sungaty Sungatyň

Loving Nature

Şekillendiriş Sungaty Sungatyň Tebigaty söýmek, tebigata, ähli janly-jandarlara bolan söýgini we hormaty görkezýän sungat eserleriniň taslamasydyr. Gabriela Delgado her bir suratda reňklere aýratyn üns berýär, oňat, ýöne ýönekeý tamamlanmak üçin sazlaşykly garyşýan elementleri saýlap alýar. Gözleg we dizaýna bolan hakyky söýgüsi, fantastikadan başlap oýlap tapyşa çenli element elementleri bilen janly reňkli bölekleri döretmäge içgin ukyp berýär. Medeniýeti we şahsy tejribeleri kompozisiýalary tebigat we şadyýanlyk bilen islendik atmosferany owadanlaşdyrjak ajaýyp wizual hekaýalara öwürýär.

Roman

180º North East

Roman "180º Demirgazyk Gündogar" 90,000 sözden ybarat başdan geçirmeler. Onda Daniel Katçeriň 2009-njy ýylyň güýzünde 24 ýaşyndaka Awstraliýada, Aziýada, Kanadada we Skandinawiýada eden syýahatynyň hakyky wakasy gürrüň berilýär. , suratlar, kartalar, täsirli tekst we wideo okyjyny başdan geçirmelere çümdürmäge we awtoryň şahsy tejribesini has gowy duýmaga kömek edýär.

Fotosurat

Decor

Fotosurat Model binada, özümiziňkini hasaplaýandygymyzy we göz öňüne getirilen ssenariýa hökmünde seredýändigimiz hakda hakykat hakda pikirler bermek isleýärin. Tebigat tarapyndan wagtal-wagtal we çalt zaýalanýan ssenariýa. Munuň aňyrsynda näme ýa-da bezeg galyplary geljek apokalypse däl-de, täze bir prosesiň döredilmegi mümkin. Görkeziş gutarandan soň bolup biläýjek başga bir surat.

Teatr Dizaýny

Crossing the line

Teatr Dizaýny Sebäbi we netijesi, hereketler etmegimize sebäp bolýan, mümkin hasap etmeýän pikirlerimiziň monology. Tomaşaçylary Europeewropanyň korty ýaly tegelek şekilli stoluň töweregine ýerleşdirip, tomaşaçylaryň gatnaşýan, özara täsirleşýän we wakalaryň dowamynda öz bölekleri barada oýlanýan otag döretmek isledim.

Tranzit Sürüjileri Üçin Oturmak

Door Stops

Tranzit Sürüjileri Üçin Oturmak Gapy duralgalary dizaýnerleriň, suratkeşleriň, çapyksuwarlaryň we jemgyýetiň ýaşaýjylarynyň arasynda tranzit duralgalary we boş ýerler ýaly äsgerilmedik köpçülik ýerlerini doldurmak, şäheri has ýakymly etmek üçin oturgyç mümkinçilikleri bilen hyzmatdaşlygydyr. Häzirki bar bolanlara has ygtybarly we estetiki taýdan ýakymly alternatiwany üpjün etmek üçin döredilen bölümlere ýerli suratkeşleriň tabşyran köpçülikleýin sungat eserleri ýerleşdirilip, çapyksuwarlara aňsat kesgitlenýän, howpsuz we ýakymly garaşylýan ýer döredilýär.