Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Pawilion

ResoNet Sinan Mansions

Pawilion ResoNet pawiliony, Hytaýyň Täze ýylyny bellemek üçin Şanhaýdaky Sinan Mansions tarapyndan tabşyryldy. Wagtlaýyn pawilýondan we içki ýüzüne birikdirilen interaktiw LED çyra "rezonetden" ybarat. Tebigy gurşawa mahsus bolan rezonans ýygylyklaryny, köpçüligiň we LED tor arkaly ýüze çykarylan elementleriň täsiri arkaly göz öňüne getirmek üçin “Low-Fi” usullaryny ulanýar. Pawilion yrgyldy stimullaryna jogap hökmünde jemgyýetçilik ýerini ýagtylandyrýar. Bahar baýramynyň arzuwlaryny ýerine ýetirmek üçin gelýänlerden başga-da, çykyş sahnasy hökmünde hem ulanylyp bilner.

Kreslo

Lollipop

Kreslo “Lollipop” kreslo adaty bolmadyk şekilleriň we moda reňkleriň utgaşmasydyr. Siluetleri we reňk elementleri süýjüler ýaly uzakdan görünmeli, ýöne şol bir wagtyň özünde kreslo dürli stiliň interýerlerine laýyk bolmaly. Çupa-çups görnüşi goltuklaryň esasyny emele getirdi, arka we kreslo nusgawy süýjüler görnüşinde ýasaldy. “Lollipop” kreslo, batyrgaý kararlary we modany halaýan, ýöne işlemekden we rahatlykdan ýüz öwürmek islemeýän adamlar üçin döredildi.

Howanyň Hiline Gözegçilik

Midea Sensia AQC

Howanyň Hiline Gözegçilik Midea Sensia AQC, öýüň içini nepisligi we stili bilen birleşdirýän akylly gibriddir. Otaglaryň bezegine yşyklandyryş we waza bilen temperaturany we howanyň hilini arassalamak, aýratynlyklar arkaly adamlaşdyrylan tehnologiýa we täzelik getirýär. Abadançylyk, MideaApp tarapyndan öndürilen öňki gurnama laýyklykda daşky gurşawy okap we ýerli temperaturany we çyglylygy durnukly saklap bilýän datçikler tehnologiýasy arkaly gelýär.

Kondisioner

Midea Sensia HW

Kondisioner Midea Sensia durmuşyň hilini we bezeg obýektini paş etmegiň innowasion usulyny öňe sürýär. Howa akymynyň netijeliliginden we dymmakdan başga-da, funksiýalara we ýyldyrymyň reňklerine we intensiwligine mümkinçilik berýän innowasiýa duýgur paneli hödürleýär. Stresse garşy prosese kömek edýän reňk bejergisi, innowasiýa önümlerini iki tarapdan hem gowulaşdyrmak, abadançylyk we estetika. Dürli estetikadan başga-da, onuň şekilleri jaýyň içini nepisligi we stili bilen birleşdirýär, jaýy gytaklaýyn ýagtylyk bilen bahalandyrýar.

Stol

Duoo

Stol Duoo stoly, görnüşleriň minimalizmi arkaly häsiýeti görkezmek islegidir. Onuň inçe gorizontal çyzyklary we burçly metal aýaklary güýçli wizual şekil döredýär. Upperokarky tekje, işleýän wagtyňyzda biynjalyk bolmazlygy üçin kanselýariýa ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär. Enjamlary birikdirmek üçin üstündäki gizlin gap, arassa estetikany saklaýar. Tebigy şkafdan ýasalan stoluň üstünde tebigy agaç gurluşynyň ýylylygy bar. Stol sazlaşykly saýlanan materiallaryň, işlemegiň we praktikanyň yzygiderli we berk görnüşleriň estetikasy bilen utgaşdyrylmagy netijesinde ajaýyp deňagramlylygy saklaýar.

Öýde Ýasalan Makaron Enjamy

Hidro Mamma Mia

Öýde Ýasalan Makaron Enjamy Hidro Mama Mia, Italiýanyň gastronomiýasy arkaly sosial-medeni halas ediş. Ulanmak gaty aňsat, ýeňil we ykjam, saklamak we daşamak aňsat. Howpsuz ýokary öndürijilige mümkinçilik berýär, maşgala her günki durmuşynda we dostlaryň özara gatnaşygynda ýakymly nahar bişirmek tejribesini berýär. Dwigatel, geçiriş toplumyna doly birikdirilip, güýç, ygtybarlylyk we ygtybarly peýdalanmak, şeýle hem aňsat arassalamak we goldaw bermek bilen üpjün edilýär. Hamyry dürli galyňlyk bilen kesýär, dürli tagamlary taýýarlap bilýär: makaron, nahar, lasagna, çörek, konditer, pizza we başgalar.