Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Köpçülikleýin Açyk Bag Oturgyjy

Para

Köpçülikleýin Açyk Bag Oturgyjy Para, açyk meýdanda çäklendirilen çeýeligi üpjün etmek üçin döredilen açyk oturgyçlaryň toplumy. Özboluşly simmetrik görnüşe eýe bolan we adaty oturgyç dizaýnynyň mahsus wizual deňagramlylygyndan düýbünden daşlaşýan oturgyçlar toplumy, ýönekeý oturgyç görnüşinden ylham alyp, açyk oturgyçlaryň bu toplumy batyrgaý, döwrebap we özara täsirleşmegi goldaýar. Ikisi hem agyr agramly, Para A bazasynyň töwereginde 360 aýlanmagy goldaýar, Para B bolsa iki taraplaýyn süýşmegi goldaýar.

Stol

Grid

Stol Grid, Hytaýyň adaty arhitekturasy bilen ylhamlanan gözenek ulgamyndan taýýarlanan stol bolup, binanyň dürli ýerlerinde Dougong (Dou Gong) atly agaç gurluşy ulanylýar. Adaty biri-birine bagly agaç gurluşyny ulanmak bilen, stoluň ýygnalmagy hem gurluşy öwrenmek we taryhy başdan geçirmek prosesi. Goldaw gurluşy (Dou Gong), saklanyşa mätäçlikde aňsatlyk bilen sökülip bilinýän modully böleklerden ýasalýar.

Mebel Seriýasy Mebeliň

Sama

Mebel Seriýasy Mebeliň Sama, minimal, amaly görnüşleri we güýçli görüş effekti arkaly işlemegi, emosional tejribäni we özboluşlylygy üpjün edýän hakyky mebel seriýasydyr. Sama dabaralarynda geýilýän geýim geýimleriniň poeziýasyndan alnan medeni ylham, dizaýnynda konus geometriýasy we metal egilmek usullary arkaly gaýtadan düşündirilýär. Tapgyryň heýkeltaraş duruşy, işlemegi teklip etmek üçin materiallarda, görnüşlerde we önümçilik usullarynda ýönekeýlik bilen utgaşýar & amp; estetiki peýdalary. Netijede, ýaşaýyş meýdançalaryna aýratyn täsir edýän häzirki zaman mebel seriýasy.

Akylly Aşhana Fabrigi

FinaMill

Akylly Aşhana Fabrigi “FinaMill” çalşylýan we doldurylýan ýakymly ysly gaplar bilen güýçli aşhana degirmenidir. “FinaMill”, täze ýer ýakymly ysly zatlaryň goýy tagamy bilen nahar taýýarlamagy ýokarlandyrmagyň aňsat usulydyr. Diňe gaýtadan ulanylýan gabyklary guradylan ysly zatlar ýa-da otlar bilen dolduryň, podwodyň ýerine gysyň we düwmäniň basylmagy bilen zerur mukdarda ýakymly ysly zatlary üwäň. Birnäçe gezek basyp, ýakymly ysly gaplary çalşyň we nahar bişirmegi dowam etdiriň. Yourhli ysly zatlar üçin bir ýylmaýjy.

Fokus Mahabatyny Yzarlamak

ND Lens Gear

Fokus Mahabatyny Yzarlamak ND LensGear dürli diametrli linzalara öz-özüne merkezleşdirýär. ND LensGear seriýasy, beýleki elýeterli LensGear ýaly ähli linzalary öz içine alýar. Kesmek we egilmek ýok: Indi nurbat sürüjileri, könelen guşaklar ýa-da gaýyşlaryň bizar ediji galyndylary ýok. Hemme zat özüne çekiji ýaly. Anotherene bir goşmaça, Guralsyz! Akylly dizaýnynyň kömegi bilen özüni obýektiwiň töwereginde ýumşak we berk saklaýar.

Professional Surata Düşürmek Üçin Adapter Ulgamy

NiceDice

Professional Surata Düşürmek Üçin Adapter Ulgamy “NiceDice-System” kamera pudagynda ilkinji köp funksiýaly adapterdir. Dürli markalardan, mysal üçin çyralar, monitorlar, mikrofonlar we geçirijiler ýaly dürli gurnama ülňüleri bolan enjamlary ýagdaýa görä zerur bolan kameralara dakmak diýseň lezzetli. Hatda täze ösýän gurnama standartlary ýa-da täze satyn alnan enjamlar, täze Adapter almak bilen, ND-ulgamyna aňsatlyk bilen birleşdirilip bilner.