Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Köp Funksiýaly Stol

Portable Lap Desk Installation No.1

Köp Funksiýaly Stol 1-nji göçme aýlaw stoly gurnama, ulanyjylara çeýe, köptaraply, gönükdirilen we tertipli iş ýerini üpjün etmek üçin döredildi. Stol diýseň giň ýer tygşytlaýan diwara gurnama çözgüdi bolup, diwara garşy tekiz saklanyp bilner. Bambukdan ýasalan stol, ulanyja ony öýüň dürli ýerlerinde aýlaw stoly hökmünde ulanmaga mümkinçilik berýän diwar ýaýyndan aýrylýar. Şeýle hem, stoluň üstünde bir çukur bar, ony önümiň ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak üçin telefon ýa-da planşet stendi hökmünde ulanyp bolýar.

Taslamanyň ady : Portable Lap Desk Installation No.1, Dizaýnerleriň ady : Liyang Liu, Müşderiniň ady : Yois design.

Portable Lap Desk Installation No.1 Köp Funksiýaly Stol

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.