Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gurnama Sungaty Sungatyň

Inorganic Mineral

Gurnama Sungaty Sungatyň Tebigata bolan çuňňur duýgulardan we binagär hökmünde tejribeden ylham alan Li Çi, botanika sungat eserleriniň döredilmegine ünsi jemleýär. Sungatyň tebigaty barada oýlanmak we döredijilik usullaryny gözlemek bilen Li durmuş wakalaryny resmi sungat eserlerine öwürýär. Eserleriň bu tapgyrynyň mowzugy materiallaryň tebigatyny we estetiki ulgam we täze perspektiwalar bilen materiallaryň nädip dikeldilip bilinjekdigini öwrenmekdir. Şeýle hem Li ösümlikleriň we beýleki emeli materiallaryň täzeden kesgitlenmegi we täzeden gurulmagy tebigy landşaftyň adamlara duýgudaş täsir edip biljekdigine ynanýar.

Taslamanyň ady : Inorganic Mineral, Dizaýnerleriň ady : Lee Chi, Müşderiniň ady : BOTANIPLAN VON LEE CHI.

Inorganic Mineral Gurnama Sungaty Sungatyň

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.