Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kebelek Asyjy

Butterfly

Kebelek Asyjy Kebelek asýan, uçýan kebelegiň görnüşine meňzeşligi üçin adyny aldy. Aýrylan komponentleriň dizaýny sebäpli amatly usulda ýygnalyp bilinýän minimalistik mebel. Ulanyjylar asmany ýalaňaç eller bilen çalt ýygnap bilerler. Hereket etmek zerur bolanda, sökülenden soň daşamak amatly. Gurnamak diňe iki ädim ätýär: 1. X döretmek üçin iki ramkany birleşdiriň; we her tarapynda göwher şekilli çarçuwalary bir-birine gabat getiriň. 2. agaç böleklerini çarçuwalary saklamak üçin iki gapdalyndaky göwher şekilli çarçuwalaryň üstünden süýşüriň

Taslamanyň ady : Butterfly, Dizaýnerleriň ady : Lu Li, Müşderiniň ady : Li Feng.

Butterfly Kebelek Asyjy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.