Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Wizual Şahsyýet Dizaýny

ODTU Sanat 20

Wizual Şahsyýet Dizaýny Eastakyn Gündogar Tehniki Uniwersiteti tarapyndan her ýyl geçirilýän sungat festiwaly bolan ODTU Sanatyň 20-nji ýyly üçin, festiwalyň 20 ýyllygyny görkezmek üçin wizual dil döretmek isledi. Talap edilişi ýaly, festiwalyň 20-nji ýyly, açyljak ýapyk sungat eseri ýaly ýakynlaşmak bilen nygtaldy. 2 we 0 sanlary emele getirýän şol bir reňkli gatlaklaryň kölegeleri 3D illýuziýa döretdi. Bu illýuziýa rahatlyk duýgusyny berýär we sanlar fonda erän ýaly. Açyk reňk saýlamasy, tolkunly 20-iň rahatlygy bilen inçe kontrast döredýär.

Viski Malbec Agajy

La Orden del Libertador

Viski Malbec Agajy Önümiň adyna degişli aýratyn elementleri birleşdirmäge synanyşyp, dizaýn, teklip edýän habary güýçlendirýär. Ol tolgundyryjy we gyzykly keşbi berýär. Ganatlaryny görkezýän gödek kondoryň şekili, simmetrik we teklip ediji medal bilen birleşdirilen erkinlik duýgusyny aňladýar, dizaýna poeziýa getirýän, islenýän habary bermek üçin ideal kombinasiýa döredýän hyýaly landşaft bilen fon suratyna goşuldy. Düşünjeli reňk palitrasy oňa aýratyn aýratynlyklary berýär we tipografiki ulanylyş adaty we taryhy önüme iberilýär.

Kenep Bilen Doldurylan Dermanlar

Secret Tarts

Kenep Bilen Doldurylan Dermanlar “Gizlin Tarps” gaplamasy, köne mekdep bellikleri duýgusy bilen döwrebaplaşdyrylan retro / üzüm stilinde ýasalýar, şonuň üçin ussat farmasewtiň garaşmagy müşderini ilkinji seredişden, soň bolsa kodlanan esasy dizaýn elementlerine jikme-jik gözegçilik etmekden ybaratdyr. esasy marketing nokadyny geçirýän bitewi gurluş: bu önüm farmasewt senetçilik hünärmeni tarapyndan işlenip düzüldi we içinde elde öndürilen farmasewtiň gizlin reseptini öz içine alýar.

Ykjam Programma Ykjam

Akbank Mobile

Ykjam Programma Ykjam “Akbank Mobile” programmasynyň täze dizaýny, sosial, akylly, geljege çydamly we peýdaly bank tejribesi nukdaýnazaryndan täze perspektiwany üpjün edýär. Baş sahypada şahsylaşdyrylan meýdan dizaýny bilen, ulanyjylar maliýe durmuşyny ýeňilleşdirmek üçin akylly düşünjeleri görüp bilerler. Mundan başga-da, bu täze dizaýn çemeleşmesi bilen, adaty bank amallary ulanyjylaryň dilini kontakt kiçijik wizuallary, ýönekeýleşdirilen hereketler akymlary we düşünjeleri bilen gürleýär.

Köpçülikleýin Heýkeltaraşlyk

Bubble Forest

Köpçülikleýin Heýkeltaraşlyk Bubble Forest kislota çydamly poslamaýan polatdan ýasalan köpçülikleýin heýkeltaraşlykdyr. Programmirläp bolýan RGB LED lampalar bilen yşyklandyrylýar, bu heýkeli gün ýaşanda ajaýyp metamorfozdan geçmäge mümkinçilik berýär. Ösümlikleriň kislorod öndürmek ukybynyň beýany hökmünde döredildi. Ady tokaý, bir howa köpürjigini görkezýän sferik gurluşlar görnüşindäki täçler bilen gutarýan 18 polat baldakdan / magistraldan ybarat. Köpürjik tokaý, ýerüsti ösümlik dünýäsine, kölleriň, deňizleriň we ummanlaryň düýbünden belli bolan ösümliklere degişlidir.

Marka Şahsyýeti

Pride

Marka Şahsyýeti “Pride” markasynyň dizaýnyny döretmek üçin topar maksatly diňleýjileriň gözlegini birnäçe usulda ulandy. Topar logotipiň dizaýnyny we korporatiw şahsyýeti ýerine ýetireninde, psiho-geometriýanyň düzgünlerini - geometrik görnüşleriň käbir psiho görnüşlerine täsirini we olaryň saýlamagyny göz öňünde tutdy. Şeýle hem, dizaýn tomaşaçylaryň arasynda belli bir duýgulary döreden bolmaly. Topar islenýän netijäni gazanmak üçin reňkiň adama täsir etmegiň düzgünlerini ulandy. umuman alanyňda, netije kompaniýanyň ähli önümleriniň dizaýnyna täsir etdi.