Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýüzmek Kluby

Loong

Ýüzmek Kluby Hyzmatlara gönükdirilen işiň täze iş görnüşleri bilen utgaşmagy tendensiýa. Dizaýner, taslamanyň kömekçi funksiýalaryny esasy iş bilen synagdan geçirýär, ene-atanyň sport türgenleşiginiň esasy wezipelerini täzeden optimallaşdyrýar we taslamany ýüzmek we sport bilimi üçin giň meýdança döredýär, güýmenje we dynç alyşy birleşdirýär.

Çagalar Kluby

Meland

Çagalar Kluby Taslama, ene-atanyň ýapyk oýun meýdançasynyň ajaýyp görnüşini tamamlady, tertipde we kosmos hekaýasynda ýokary dolylygy we yzygiderliligi görkezdi. Inçe çyzyk dizaýny dürli funksional ugurlary birleşdirýär we gelýänleriň akymlarynyň rasionaldygyna düşünýär. Kosmosyň kyssasy, öz gezeginde, dürli ýerleri doly sýu plotet arkaly baglanyşdyrýar we sarp edijileri ene-atanyň arasyndaky ajaýyp syýahaty başdan geçirýär.

Kwartira

Home in Picture

Kwartira Taslama iki çagaly dört maşgala üçin döredilen ýaşaýyş meýdançasydyr. Öý dizaýnynyň döreden düýş atmosferasy diňe bir çagalar üçin döredilen erteki dünýäsinden däl, eýsem adaty öý mebellerinde ýüze çykan kynçylykdan gelýän futuristik manydan we ruhy zarbadanam gelýär. Gaty usullar we nagyşlar bilen baglanyşman, dizaýner adaty logikany dargatdy we durmuş ýörelgesine täze düşündiriş berdi.

Ýaşaýyş Jaýynyň Içerki Dizaýny

Inside Out

Ýaşaýyş Jaýynyň Içerki Dizaýny Arhitektura dizaýneri, rahat we ýakymly atmosfera döretmek üçin ýapon we nordik aýratyn mebelleriň garyndysyny saýlap, özbaşdak ýeke-täk içerki dizaýn taslamasy. Agaç we mata, esasan, iň az ýagtylyk enjamlary bilen kwartiranyň hemme ýerinde ulanylýar. Düşünjesi & quot; Daşarda & quot; myhman otaga açyk wagty birleşdirilen agaç girelge we koridor bilen açylan agaç guty & quot; Içinde & quot; otaglar bilen & quot; Daşarda & quot; ýaly kitaplary we sungat eserlerini görkezmek; ýaşaýyş funksiýalaryna hyzmat edýän boş ýerler.

Baş Edara

Nippo Junction

Baş Edara Nippo Baş Ofisi şäher infrastrukturasynyň, tiz ýoluň we seýilgähiň köp gatly çatrygynda guruldy. Nippo ýol gurluşygynda öňdebaryjy kompaniýa. Japaneseapon dilinde "köçe" diýmegi aňladýan Miçini dizaýn düşünjesiniň esasy hökmünde "dürli komponentleri birleşdirýän zat" diýip kesgitleýärler. Miçi binany şäher şertleri bilen baglanyşdyrýar we aýratyn iş ýerlerini biri-biri bilen baglanyşdyrýar. Miçi döredijilik baglanyşyklaryny döretmek we “Junction Place” -da diňe Nippo-da mümkin bolan täsin iş ýerini durmuşa geçirmek üçin güýçlendirildi.

Hususy Jaý

Bbq Area

Hususy Jaý Bbq meýdançasy taslamasy, açyk howada nahar bişirmäge we maşgalany birleşdirmäge mümkinçilik berýän giňişlikdir. Çilide bbq meýdany adatça jaýdan uzakda ýerleşýär, ýöne bu taslamada, bag giňişliginiň jadysynyň jaýyň içine girmegine mümkinçilik berýän uly yşyklandyryjy penjireleri ulanyp, ony bag bilen birleşdirýän jaýyň bir bölegi. Dört boşluk, tebigat, howuz, naharhana we nahar bişirmek özboluşly dizaýnda birleşdirildi.