Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gämi Duralgasynyň Durkuny Täzelemek

Dongmen Wharf

Gämi Duralgasynyň Durkuny Täzelemek “Dongmen” gämi duralgasy, Çengdunyň ene derýasynda müňýyllyk köne gämi duralgasydyr. "Köne şäheri täzelemegiň" soňky tapgyry sebäpli bu sebit esasan ýykyldy we täzeden guruldy. Taslama, esasan ýitip giden şäher medeni ýadygärligine sungatyň we täze tehnologiýanyň gatyşmagy arkaly ajaýyp taryhy keşbi hödürlemek we uzak wagtlap uklap ýören şäher infrastrukturasyny işjeňleşdirmek we täzeden işlemek.

Myhmanhana

Aoxin Holiday

Myhmanhana Myhmanhana, çakyry bilen tanalýan şäher, Siçuan welaýatynyň Luzhou şäherinde ýerleşýär, dizaýny ýerli çakyr gowagyndan ylham alýar, gözlegde uly isleg döredýär. Myhmanhanada tebigy gowagyň täzeden gurulmagy bolup, onuň bilen baglanyşykly wizual baglanyşyk gowagyň düşünjesini we ýerli şäher gurluşyny içerki myhmanhana çenli giňeldýär we şeýlelik bilen özboluşly medeni daşaýjy emele getirýär. Myhmanhanada bolanymyzda ýolagçynyň duýgusyna ýokary baha berýäris, şeýle hem materialyň gurluşyny we döredilen atmosferany has çuňňur duýup biljekdigine umyt edýäris.

Ýaşaýyş Jaýy

Soulful

Ýaşaýyş Jaýy Spacehli ýer asudalyga esaslanýar. Backgroundhli fon reňkleri açyk, çal, ak we ş.m. spaceeri deňleşdirmek üçin giňişlikde käbir doýgun reňkler we käbir gatlakly dokumalar kosmosda çuň gyzyl ýaly üýtgeşik yzlary bolan ýassyklar, käbir dokumaly metal nagyşlar ýaly peýda bolýar. . Olar faýlda ajaýyp reňklere öwrülýär, şol bir wagtyň özünde kosmosa degişli ýylylygy goşýar.

Bölek Ýeriň Içerki Dizaýny

Studds

Bölek Ýeriň Içerki Dizaýny “Studds Accessories Ltd” iki tigirli kaskalary we esbaplary öndüriji. Adatça kaska kaskalary köp markaly söwda nokatlarynda satylýar. Şeýlelik bilen, özüne laýyk marka şahsyýetini döretmeli boldy. D'art, önümiň wirtual hakykaty, interaktiw duýgur displeý stollary we kaskany arassalaýjy maşynlar we ş.m. ýaly innowasion duýgur nokatlary öz içine alýan dükany konseptuallaşdyrdy, müşderileriň bölekleýin syýahatyny alyp, köp sanly müşderini özüne çeken kaska we esbaplar dükanyny öwrenýär. indiki derejä çykar.

Kafeniň Içerki Dizaýny

Quaint and Quirky

Kafeniň Içerki Dizaýny “Quaint & Quirky Dessert House”, lezzetli tagamlary takyk görkezýän tebigatyň täsiri bilen häzirki zaman öwüşginini görkezýän taslama. Topar hakykatdanam özboluşly bir ýer döretmek isleýär we ylham almak üçin guş höwürtgesine göz aýlady. Bu düşünje, giňişligiň merkezi aýratynlygy bolup hyzmat edýän oturgyçlaryň ýygyndysy arkaly janlandy. Odhli gabyklaryň joşgunly gurluşy we reňkleri, howanyň ünsüni özüne çekýän hem bolsa, ýer we mezzanin poluny birleşdirýän birmeňzeşlik duýgusyny döretmäge kömek edýär.

Kafeniň Içerki Dizaýny

& Dough

Kafeniň Içerki Dizaýny Müşderi 1300 donly dükan markasy bilen Japanaponiýada ýerleşýär we Hamyr täze işlenip taýýarlanan kafe markasydyr we uly açylyş eden ilkinji dükandyr. Müşderimiziň berip biljek güýjüni belledik we dizaýnlarda görkezdik. Müşderimiziň güýjünden peýdalanyp, bu kafeniň ilkinji häsiýetli nokatlaryndan biri, satyn alyş hasaplaýjy bilen aşhananyň arasyndaky baglanyşykdyr. Diwar we deňagramly penjire gurmak bilen, müşderimiz bu iş stiline ökde, müşderileri has akymly eder.