Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Villa

One Jiyang Lake

Villa Bu, Günorta Hytaýda ýerleşýän hususy villa, dizaýnerler dizaýny ýerine ýetirmek üçin Zen Buddizm teoriýasyny iş ýüzünde alýarlar. Gereksizleri terk edip, tebigy, içgin materiallary we gysga dizaýn usullaryny ulanmak bilen dizaýnerler häzirki zaman gündogar ýaşaýyş ýerini ýönekeý, asuda we rahat döretdiler. Amatly häzirki zaman gündogar ýaşaýyş meýdany, içerki giňişlik üçin ýokary hilli italýan häzirki zaman mebelleri ýaly ýönekeý dizaýn dilini ulanýar.

Lukmançylyk Gözellik Klinikasy

Chun Shi

Lukmançylyk Gözellik Klinikasy Bu taslamanyň dizaýn düşünjesi "klinikadan tapawutlylykda klinika" bolup, käbir ownuk, ýöne owadan çeperçilik galereýalaryndan ylham aldy we dizaýnerler bu lukmançylyk klinikasynyň galereýa häsiýetine eýe diýip umyt edýärler. Şeýlelik bilen myhmanlar stresli kliniki gurşawy däl-de, owadan gözelligi we rahat atmosferany duýup bilerler. Gapyda örtük we çäksiz gyrada howuz goşdular. Howuz köl bilen wizual birleşýär we binagärçiligi we gündiz şöhlesini görkezýär, myhmanlary özüne çekýär.

Iş Otagy

Rublev

Iş Otagy Zalyň dizaýny rus konstruktiwizmine, Tatlin diňine we rus medeniýetine esaslanýar. Kärdeşler arkalaşygynyň diňleri zalda göz açýanlar hökmünde ulanylýar, bu belli bir sebitleşdiriş görnüşi hökmünde zalda dürli boşluklary döredýär. Tegelek şekilli gümmezler sebäpli umumy meýdany 460 orunlyk dürli zolakly amatly ýer. Meýdan nahar iýmek üçin dürli oturgyçlar bilen görünýär; işlemek; rahatlyk we rahatlyk. Tolkunly potolokda ýerleşýän tegelek ýagty gümmezler gündizine üýtgeýän dinamiki yşyklandyryşa eýe.

Ýaşaýyş Jaýy

SV Villa

Ýaşaýyş Jaýy “SV Villa” jaýy, häzirki zaman dizaýny ýaly oba ýerleriniň artykmaçlyklary bolan şäherde ýaşamakdyr. Barselona şäheriniň, Montjuik dagynyň we Ortaýer deňziniň fonunda deňeşdirip bolmajak görnüşleri bolan bu sahypa adaty bolmadyk yşyklandyryş şertlerini döredýär. Jaý, ýokary derejeli estetikany saklamak bilen bir hatarda ýerli materiallara we adaty önümçilik usullaryna ünsi jemleýär. Sahypasyna duýgurlygy we hormaty bolan jaý

Ýaşaýyş Jaýlary

The Square

Ýaşaýyş Jaýlary Dizaýn ideýasy, hereket edýän birlikler ýaly döretmek üçin bilelikde düzülen dürli şekilleriň arasyndaky binagärlik gatnaşyklaryny öwrenmekdi. Taslama 6 birlikden ybarat bolup, biri-birine L şekilli massany emele getirýän 2 sany ýük daşaýan konteýner bolup durýar. daşky gurşaw. Esasy dizaýn maksady, gijesi köçelerde öýi we jaýy bolmadyklar üçin kiçijik jaý döretmekdi.

Hytaý Restorany

Ben Ran

Hytaý Restorany Ben Ran, Malaýziýanyň Wangohh Eminent, Lýuks myhmanhanasynda ýerleşýän çeper taýdan sazlaşykly Hytaý restorany. Dizaýner, restoranyň hakyky tagamyny, medeniýetini we ruhuny döretmek üçin gündogar stiliniň içerki we gysga görnüşlerini ulanýar. Akyl aýdyňlygynyň nyşany, abadanlary terk etmek we asyl aňyňyza tebigy we ýönekeý dolanyp gelmek. Içeri tebigy we çylşyrymly. Gadymy düşünjäni ulanmak bilen restoranyň ady Ben Ran bilen sinhronlyk, asyl we tebigaty aňladýar. Restoran takmynan 4088 inedördül metr.