Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kafe

Hunters Roots

Kafe Döwrebap, arassa estetika üçin gysgaça jogap bermek bilen abstrakt görnüşde ulanylýan agaç miwe sandyklaryndan ylhamlanan içki bölüm döredildi. Sandyklar boşluklary doldurýar, çuňňur we gowak ýaly heýkeltaraş görnüşini döredýär, ýöne ýönekeý we göni geometrik şekillerden öndürilýär. Netijede arassa we gözegçilik edilýän giňişlik tejribesi. Akylly dizaýn, amaly enjamlary bezeg aýratynlyklaryna öwürmek bilen çäkli meýdany hasam ulaldýar. Çyralar, şkaflar we tekjeler dizaýn düşünjesine we heýkeltaraş wizual goşant goşýar.

Hyzmat Ediş Bölümi

Miyajima Insurance

Hyzmat Ediş Bölümi Taslamanyň düşünjesi, daşky gurşawdan peýdalanyp "ofis bilen şäher birikdirmek". Saýt şäheri synlaýan ýerde ýerleşýär. Muňa ýetmek üçin giriş derwezesinden ofis meýdanynyň ahyryna çenli tunel şekilli giňişlik kabul edilýär. Potol agajynyň çyzygy we yşyklar we kondisioner enjamlary oturdylan gara boşluk şäheriň ugruny görkezýär.

Abzallaşdyrylan Akustiki Paneller

University of Melbourne - Arts West

Abzallaşdyrylan Akustiki Paneller Gysgaça, dürli ululyk, burç we şekilli köp sanly mata bilen örtülen akustiki panelleri üpjün etmek we gurmakdy. Başlangyç prototipler dizaýnda we bu panelleri diwarlardan, potoloklardan we basgançaklaryň aşaky böleginden gurnamagyň we asmagyň fiziki usullarynda üýtgeşmeler bolup geçdi. Hut şu pursatda potol panelleri üçin häzirki eýeçilik asma ulgamlarynyň zerurlyklarymyz üçin ýeterlik däldigine düşündik we özümiziňkini düzdük.

Restoran

Yuyuyu

Restoran Häzirki wagtda Hytaýda bazarda bu garyşyk döwrebap dizaýnlaryň köpüsi, adatça adaty dizaýnlara esaslanýar, ýöne häzirki zaman materiallary ýa-da täze aňlatmalar bilen. “Yuyuyu” hytaý restorany, dizaýner gündogar dizaýnyny aňlatmagyň täze usulyny döretdi, çyzyklardan we nokatlardan ybarat täze gurnama, gapydan restoranyň içine çenli uzaldyldy. Döwrüň üýtgemegi bilen adamlaryň estetiki gadyry hem üýtgeýär. Häzirki zaman gündogar dizaýny üçin innowasiýa gaty zerurdyr.

Restoran

Yucoo

Restoran Estetikanyň kem-kemden ýetişmegi we adamyň estetiki üýtgemeleri bilen, özüni we aýratynlygy görkezýän häzirki zaman stili dizaýnyň möhüm elementlerine öwrüldi. Bu waka restoran, dizaýner sarp edijiler üçin ýaşlyk giňişligini döretmek isleýär. Açyk gök, çal we ýaşyl ösümlikler giňişlik üçin adaty rahatlygy we tötänleýinligi döredýär. El bilen dokalan rattan we metaldan ýasalan çilim, adam bilen tebigatyň arasyndaky çaknyşygy düşündirýär we tutuş restoranyň janlylygyny görkezýär.

Dükan

Formal Wear

Dükan Erkek eşik dükanlary köplenç gelýänleriň keýpine ýaramaz täsir edýän we şonuň üçin satuw göterimini peseldýän bitarap interýerleri hödürleýär. Adamlary diňe bir dükana baryp görmek bilen çäklenmän, şol ýerde hödürlenýän önümleri hem satyn almak üçin bu ýer ylham bermeli we gowy şatlyk döretmeli. Şonuň üçin bu dükanň dizaýnynda tikin ussatlygy we dürli jikme-jiklikler bilen ylham alnan aýratyn aýratynlyklar ulanylýar, bu bolsa ünsi özüne çeker we gowy keýp ýaýradar. Iki zona bölünen açyk meýdan tertibi, söwda wagtynda müşderileriň erkinligi üçin hem döredildi.